Våre støttespillere

Offentlige bevilgninger, pengegaver fra næringslivet og privatpersoner, reduserte priser på varer og tjenester. Dette har gjort det mulig å gjennomføre våre arbeider med restaureringen som startet i 1993. Støttespillere er også alle de som bidrar med å legge forholdene til rette for våre aktiviteter på land og i havner i vårt distrikt.

I tiden fremover vil bidragene støtte opp under god drift og nødvendig vedlikehold. Aktiv bruk er den beste garanti for at vår kulturarv skal være tilgjengelig også for kommende generasjoner.

Vi takker alle som ønsker å delta i denne fellesdugnaden for bevaring av båten som unikt og levende kulturminne.

GAVER FRA STØTTESPILLERE

HVALERS VENNEFORENING

Hvalers venneforening har siden etableringen i 1995 hatt som formål «å bistå Stiftelsen D/S Hvaler i den arbeid med å restaurere og sikre fremtidig drift av den gamle rutebåten MS Hvaler”. Hvalers venneforening består av privatpersoner som gjennom sitt medlemskap bidrar til finansiering av arbeider med MS Hvaler. Samlet utgjør dette betydelig beløp som har gått til gjenoppbygging av båten i årenes løp.

JOTUN AS

Malingsprodusenten Jotun AS har gjennom hele restaureringsperioden bidratt kostnadsfritt med alt av malingsprodukter - primer av beste slag, maling for tre og stål, både utvendig og innvendig. Jotun har også bidratt med råd om overflatebehandling, har gitt god veiledning under arbeidene og besvart våre mange forespørsler. Dette har vært både viktig for pene overflater og autentisk fargevalg, og for bevaring av materialer i skipets konstruksjoner.

GLOMMA PALL AS

Glomma Pall AS har bidratt i flere år med betydelig økonomisk støtte til arbeidene med bl.a. restaurering av maskinrommet og innkjøp av navigasjonsutstyr. Bedriften har et hjerte for kystkultur, og ønsker å bidra til at lokale kulturminner som MS Hvaler ikke går tapt.

VERKTØY OG MASKIN AS

Verktøy og Maskin i Fredrikstad har støttet våre arbeider med verktøy og diverse utstyr, men også betydelige kronebeløp gjennom flere år. Dette har bidratt til god fremdrift i prosjektet. Et sterkt engasjement som Verktøy og Maskin har, vitner om sterk interesse for vår kystkultur, og et flott og positivt eierskap til hele prosjektet.

ØSTRE HVALER SJØMANNSFORENING

En av våre viktige støttespillere og samarbeidspartnere gjennom mange år er Østre Hvaler Sjømannsforening. De har bidratt med 10000 kroner hvert år, i tillegg til 50000 ved en anledning, og er et godt eksempel på den lokale entusiasmen som gjør vårt arbeid med M/S Hvaler mulig.

BERG SPAREBANK

Berg Sparebank tildelte i 2021 kr.136.000 til våre arbeider med installering av livbåter og ankere.  Disse arbeidene fullføres våren 2022. Berg Sparebank er en lokal støttespiller for ulike kulturelle tiltak i Halden og Fredrikstad. Å være seg sitt samfunnsansvar bevisst er viktig ifølge Berg Sparebank. Med tildelingen som vi nå nyter godt av, støtter Berg Sparebank et lokalt prosjekt som vil komme hele lokalsamfunnet til gode i mange år fremover.  

AL-ELEKTRISKE AS

AL-Elektriske AS har valgt å bidra til sikker drift i fremtiden med kr. 10.000 årlig. Bedriften er godkjent hos DSB som installatør om bord i skip, og har i flere år allerede utført elektro-installasjoner om bord i MS Hvaler.  Siden alle arbeider hos oss må utføres i samsvar med retningslinjer for antikvarisk vern, har dette vært en krevende utfordring som AL-Elektriske har løst på en særlig god måte.

HVALER RØRLEGGERBEDRIFT AS

Hvaler Rørleggerbedrift AS ser frem til at MS HVALER snart blir seilingsklar, og at båten blir å se med passasjerer i Hvalerskjærgården. Hvaler Rørleggerbedrift har valgt å støtte prosjektet med kr. 10.000 årlig.

KIWI SKJÆRHALLEN AS

KIWI Skjærhallen ønsker å delta i å sikre trygg drift for MS Hvaler i årene fremover, og har valgt å bidra med kr. 10.000 årlig til dette. Hvalerbåten har anløpt Skjærhalden fra 1892 til 1979, og alle ser frem til at skuta igjen skal legge til kai i havna.

EDHOLMEN MARINA A/S

Edholmen Marina A/S ønsker å bidra til driften med kr. 10.000 årlig. MS Hvaler hadde fast hjemmehavn ved Ed brygge på Kirkøy.  Edholmen Marina A/S ønsker at skuta igjen kan seile i sine vante farvann snarest mulig.

STØTTESPILL I OFFENTLIG FORVALTNING

RIKSANTIKVAREN

Riksantikvaren ga MS Hvaler status som "vernet skip" i november 2001 og har siden da vært en meget viktig støttespiller for Stiftelsen D/S Hvaler. De har gitt verdifulle råd og god veiledning om gjenoppbygging og restaurering, og har årlig bidratt med store økonomiske tilskudd til arbeidene. Riksantikvarens støtte er basert på den sittende regjerings tildeling gjennom det årlige statsbudsjettet. Fra 2021 er også fylkene gitt en rolle i arbeidet med fordelingen i det enkelte fylke.   

VIKEN FYLKE

Fra 2021 har Viken fylke vært en sterk støttespiller som har gitt råd og veiledning om tidsriktig gjenoppbygging av MS Hvaler.  Fagkompetansen i Viken fylke på området fartøyvern har i stor grad kommet vårt prosjekt til gode. Viken fylke har samtidig vist stort engasjement og prioritert ferdigstillelse av båten vår gjennom viktige tildelinger av midler.     

FREDRIKSTAD KOMMUNE

Fredrikstad kommune har i mange år bidratt med fin støtte til restaureringsarbeidene. Dette samarbeidet styrkes nå betydelig gjennom et nært samarbeid om skipper-funksjonen når MS Hvaler snart settes i drift. Og ikke minst er det av stor betydning at vi får anledning til å benytte kvalitet- og sikkerhetssystemet som vi kan tilpasse våre behov. Slike verktøy er viktige.  Vi har også et nært samarbeid med Fredrikstad kommune om istandsetting av den gamle vaktmesterboligen på Isegran. Her får vi vårt faste kontor, foredrag- og undervisningsrom og møterom for andre foreninger med historiske båter på øya. 

HVALER KOMMUNE

Hvaler kommune støtter vårt prosjekt årlig med kr. 30.000. Dette er nedfelt i en intensjonsavtale om et samarbeid under restaurering og senere drift. Vi setter stor pris på at Hvaler kommune støtter vårt prosjekt, og gleder oss til dagen da vi skal starte våre turer i øyriket. 

STØTTESPILL GJENNOM SAMARBEID

BORG HAVN

Borg Havn er en viktig samarbeidspartner og tilrettelegger for Stiftelsen D/S Hvaler. Vi har fått tildelt sentralt plassert bryggeplass for MS Hvaler på Isegran.  Her vil publikum ha lett tilgang til båten. Vi gleder oss dessuten over at Borg Havn i tiden fremover ønsker å samarbeide med oss om tilrettelegging av kaiplass på anløpssteder I Fredrikstad og Hvaler. Borg Havn har også bidratt med økonomisk støtte i restaureringsperioden.

HVALER KULTURVERNFORENING

Hvaler kulturvernforening og Stiftelsen D/S Hvaler etablerte allerede i 2016 en intensjonsavtale om å etablere et flersidig samarbeidsforhold. I forlengelsen av dette har Hvaler kulturvernforening fått bygget ny brygge på Nordgården, der vi har klarsignal om bryggeplass ved anløp. Det vil også bli satt opp sjøbu på brygga som Stiftelsen D/S Hvaler kan disponere kostnadsfritt, mot at denne vedlikeholdes. Dette legger forholdene til rette for videre utvikling av samarbeidet når vi setter båten i drift.

BRANNVERNTJENESTEN AS

Brannverntjenesten AS har i flere år bistått med å sikre MS Hvaler mot brann.  Vi har mottatt håndholdte slukkere i anleggsperioden. Med så mye varme arbeider på alle dugnader har dette gitt oss ekstra sikkerhet. Nå er Brannverntjenesten AS en sentral samarbeidspartner for gjennomføring av brannsikkerhet om bord. Vi har kostnadsfritt mottatt et stort antall nye slukkeapparater og skilt som kreves om bord i en passasjerbåt som MS HVALER, til en verdi av kr. 40.000. Vi er glade for Brannverntjenestens alltid positive holdning og imøtekommenhet!

SEAL ENGINEERING AS

Seal Engineering AS er en av våre lokale støttespillere, og har gjennom mange år bidratt med gratis pakninger til hovedmotoren. For oss har det vært av stor betydning at vi også har fått bistand til konstruksjon av spesialpakninger. Pakninger med nøyaktig tilpasning og et materiale der høye krav til hardhet er avgjørende blir levert på kort tid. Seal Engineering har også bidratt med pengegave til våre arbeider.

Aktiviteter og arrangementer

Ingen oppføringer er funnet

Stiftelsen D/S Hvaler © 2014
Org.nr.: 993 495 751
Bank: 1000.14.12952

Webdesign & drift: JKWEB

Admin